REGULAMIN

 

Regularmin Polespot Dance&Fitness Studio zwane dalej „studio Polespot” lub „studio”.

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązku uczestników oraz wszystkich osób przebywających na terenie studia.

Członek Studia Polespot zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu członkostwa oraz uczestnictwa w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia. Osoba powinna być zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich

 2. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć tylko w formach zajęć fitness specjalnie do nich skierowanych (o ile takie znajdują się w grafiku zajęć) – wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

 3. W zajęciach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży lub w połogu.

 4. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej „Kursantami” lub "Kllientami", którzy spełniają warunki punktów 1 -3 oraz którzy wykupią karnet, lub wejście jednorazowe. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminem.

 5. Osoba kupująca karnet/jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranych przez siebie zajęć grupowych lub indywidualnych.

 6. Klient korzysta z usług studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem studia żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia powstałych podczas obecności na terenie obiektu.

 7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zgubione/zniszczone przedmioty należące do kursantów.  

 8. Studio Polespot może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony Klienta. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć przez studio Polespot.

 9. Studio Polespot zastrzega sobie zmiany regularminu w dowolnym terminie.

 10. Wszelkie zmiany regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronie intwernetowej studia oraz w samym studiu.

 

ZAJĘCIA

 

 1. Studio Polespot oferuje kilka rodzajów zajęć (zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia otwarte –tzw. openpole).  Zajęcia odbywają się na różnym poziomie zaawansowania.

 2. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia ważny karnet na zajęcia danego typu lub wykupienie pojedycznego wejścia na zajęcia.

 3. Grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.polespot.pl oraz na facebooku.

 4. Kursant przychodząć na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności oraz odznaczenia daty na karnecie.

 5. Termin ważności karnetu wynosi 30 dni licząc od momentu pierwszych zajęć na który został wykupiony.

 6. Zajęcia grupowe odbywają się w grupach 8-osobowych.

 7. Zajęcia grupowe zostają uruchomione w przypadku, gdy zglosi się minimalna liczbą chętnych – 5 osób.  W przypadku zbyt małej liczby kursantow, studio Polespot ma prawo odwołać zajęcia i powiadomić o tym kursantów nie później niż 12 h przed planowanymi zajęciami – nie obciążając finansowo kursantów. Zajęcia zostaną przełożone na inny termin uzgodniony z kursanami.

 8. Maksymalna liczba osób na zajęciach otwartych wynosi 16 – obowiązują zapisy.

 9. Kursanci zobowiązani są do używania sprzętu do ćwiczeń zgodnie z poleceniami instruktorki.

 10. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój (którkie spodenki, t-shirt lub top). Na salę zabrania się wchodzić się w butach. Kursantki powinny ćwiczyć na boso, w skarpetkach lub w baletkach.

 11. Podczas zajęć zabrania się spożywania pokarmu oraz żucia gumy.

 12. Przed zajęciami nie nalezy smarować się olejkami oraz balsamami.

 

ZAPISY

 

 1. Zapisów na zajęcia mozna dokonywać drogą mailową, telefoniczną, na facebooku lub w samym studio. Należy podać imię i nazwisko, telefon oraz rodzaj i termin zajęć na które dokonywany jest zapis najpóźniej 3 dni przed planowanymi zajęciami.

 2. W przypadku, gdy na wybrane zajęcia nie ma już miejsc, należy wybrać inny termin.

 

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 

 1. W przypadku, gdy kursantka nie może wziąć udziału w zajęciach, zobowiązana jest do poinformowania studia 8h przed planowanymi zajęciami. Niedopełnienie tego warunku skutkuje odznaczeniem tych zajęć, jako zrealizowanych przez uczestniczkę i poniesieniem kosztu zajęć.

 2. Studio Polespot w losowych przypadkach ma prawo odwołać zajęcia i odpowiednio wcześnie (12h przed zajęciami) i powiadomić o tym kursantów. Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie wybranym przez kursantów.

 

 

OPŁATY

 

 1. Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej studia www.polespot.pl

 2. Kursanci zobowiązani są do doknywania wpłaty zaliczki 2 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe studia  73 1090 1476 0000 0001 3299 2380 oraz przesłania na adres mailowy potwierdzenia dokonania wpłaty. (30 zł w przypadku zajęć grupowych i indywidualnych oraz 15 zł w przypadku OPEN POLE). Pozostałą część opłaty należy uiścić w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.

 3. Studio Polespot nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w przypadku, gdy kursant nie poinformuje studia odpowiednio wcześnie o swojej nieobecności.

 

 

Kwesie związane z naruszeniem regulaminu należy zgłaszać do recepcji.

 

 

© 2015 POLESPOT. Proudly created with Wix.com